Call now » +66-(0)86-476-7800

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต รับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)

บัตรสีชมพู รุ่นที่ 3 จังหวัดพังงา

tobeannounce3
รับสมัครวันนี้ - 24 พฤษภาคม 2559 

เริ่มอบรม 1 - 15 มิถุนายน 2559
ณ โรงแรมเอราวัณ พังงา


วิธีการรับสมัคร
1. รับสมัคร ณ สำนักงานวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต อาคาร6 ชั้น1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ในวันเเละเวลาราชการ
2. รับสมัคร online 

2.1 กรอกใบสมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/nsmhhrXoRf

 

2.2 ชำระค่าสมัครโดยโอนเงินค่าสมัคร จำนวน 300 บาท ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต ชื่อบัญชีวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เลขที่บัญชี 857-207546-6 พร้อม แจ้ง ชื่อ-สกุล เบอร์โทรติดต่อ พร้อมหลักฐานการโอนเงินกลับมาทาง Email :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.3 ส่งหลักฐานการสมัครทั้งมหด ตัวจริงพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 5 ชุด ให้นำส่งไปรษณีย์(EMS)มาที่ 
วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ที่อยู่: 80 หมู่ 1 ถ.วิชิตสงคราม ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120
หลักฐานการสมัครมีดังนี้
1.1. รูปถ่าย(สี สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว 
1.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
1.3. สำเนาทะเบียนบ้าน
1.4. สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป)
1.5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี)

 

2.4.ทางวิทยาลัยชุมชนดำเนินการตรวจสอบหลักฐานพร้อมรายงานสถานะการสมัคร ผ่าน link (Upate ในช่วง 4.00 น ของเเต่ละวัน) https://docs.google.com/…/1uvKvENdEK9oHHhIPMDocSdzl2r…/edit…

 

***การสมัครจะเสร็จสิ้นเมื่อ สถานะการสมัคร เป็น "รอการสอบคัดเลือก" เท่านั้น


3. รับสมัครนอกสถานที่ ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 - 17.00 น ณ โรงแรมเขาหลัก ซันเซ็ท รีสอร์ท
 

ใช้หลักฐานการสมัครดังนี้
1.       ใบสมัคร                                      
2.  รูปถ่าย(สี สุภาพเรียบร้อยไม่สวมแว่นตา/หมวก) ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน   5   รูป
3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมฉบับจริง                          จำนวน   5   ชุด
4.  สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                                      จำนวน   5  ชุด
5.  สำเนาวุฒิการศึกษา(ไม่ต่ำกว่าม.3/เทียบเท่า เป็นระเบียน/ทรานสคริป  พร้อมฉบับจริง     จำนวน   5   ชุด
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ- สกุล (ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง                       จำนวน   5   ชุด
7. หลักฐานอื่น ๆ (ระบุ) .................................................                         จำนวน   5   ชุด


ระเบียบการรับสมัคร

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต
086-476-7800 / 076 -276-401-4
facebook :: https://www.facebook.com/pcc.psu/

 

primi sui motori con e-max

ปฏิทินกิจกรรม